ಸೋಮವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 22, 2024

Meditative Postures / Asanas for Meditation.

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಆಸನಗಳನ್ನು meditative postures ಗಳು ಎನ್ನುವರು.

* ಪದ್ಮಾಸನ & ಅರ್ಧಪದ್ಮಾಸನ
* ಸಿದ್ದಾಸನ & ಅರ್ಧಸಿದ್ಧಾಸನ
* ಸುಖಾಸನ
* ವಜ್ರಾಸನ
* ವೀರಾಸನ