ಶನಿವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 17, 2010

ಪ್ರಣವ - ಸವಿತೃ - ಇಷ್ಟಲಿಂಗ

"ಪ್ರಣವ - ಸವಿತೃ - ಇಷ್ಟಲಿಂಗ" ಗಳ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೇಳುವ ಒಂದು ವಚನವನ್ನು ತುಂಬಾ ಹಿಂದೆ ರಾಜಾಜಿನಗರದ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ನೆನಪಿನಿಂದ ಅದು ಹಾರಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹುಡುಕ್ತ ಇದ್ದೆ. ಇಂದು ವಿಜಯನಗರದ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ  ಸಿಕ್ತು. ಇದು ಅಂದು ನಾನು ಓದಿದ ವಚನಕ್ಕಿಂತ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಂಡರೂ ಒಳಾರ್ಥ ಒಂದೇ ಅನ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಪ್ರಣವದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರದ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದು ಇಷ್ತಲಿನ್ಗೊಪಾಸನೆಯಲ್ಲೇ ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.ಪ್ರಣವವನುಚ್ಚರಿಸುವ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರೆಲ್ಲರೂ
ಪ್ರಣವ ಮಂತ್ರದರ್ಥವ ತಿಳಿದು ನೋಡಿರೇ


ಪ್ರಣವ ನಾಹಂ ಎಂದುದೇ ?
ಪ್ರಣವ ಸೋಹಂ ಎಂದುದೇ?
ಪ್ರಣವ ಕೋಹಂ ಎಂದುದೇ ?
ಪ್ರಣವ ಚಿದಹಂ ಎಂದುದೇ ಎನ್ನಲಾಗಿ
ಪ್ರಣವ ಇದಹಂ ಎಂದುದೇ ಎನ್ನಲಾಗಿ


ಪ್ರಣವ ಭರ್ಗೋ ದೇವಸ್ಯ ಧೀಮಹಿ ಎಂದುದು
ಸವಿತ: ಪದಮಂಗ:ಸ್ಯಾತ್ ಭರ್ಗಸ್ತು ಲಿಂಗಮೇವ ಚ
ಧೀಮಹಿ ಪದವಿತ್ರೇಷಾಂ ಗಾಯತ್ಯ್ರಾಂ ಲಿಂಗಸಂಬಂಧ: ಎಂಬುದಾಗಿ
ಪ್ರಣವದರ್ಥ ತಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಮಯವು ಗುಹೇಶ್ವರಾ!........................................


ಅಥರ್ವಶಿರೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

"ಪ್ರಾಣಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ ಪರಮಾತ್ಮನಿ ಪ್ರಣಾಮಯತೀತಿ ತಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರಣವ: "
ಯಾವುದರಿಂದ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಾಣ ವೃತ್ತಿಯು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗುವುದೋ ಅದು ಪ್ರಣವ.


ಪಾಣಿನಿಯು ಪ್ರಣವಕ್ಕೆ "ಅಫಲು" ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಪಕವಾದದ್ದು.


ಇತರ ಅರ್ಥಗಳು / ವಿವರಣೆಗಳು 

........................................

It is known as the pranav mantra which means, something that pervades life or runs through prana or breath

........................................

The sound of AUM/OM is also called ‘Pranava’, meaning, that it is something that pervades life, existent as a vibration (dwani) - throughout creation and the universe - in every single minutest atom and runs through our prana or breath.  
........................................

Maharshi Patanjali also says in his Yog Sootr:


Tasya vachakha Pranavha -- " The indicator of
Parmatama i.e his name is Pranav (OM).

.......................................

Pranav means humming. The sound of one’s own nerve system. This sound is like a swarms  of bees, or a thousand Vinas playing in the distance. It is strong , inner experience. The meditator is taught to inwardly transform the sound  into inner light which lights up one’s thoughts  and bask in blissful consciousness of light.

Pranav is also known as the sound of nadnadi sakti.

.......................................

ಪ್ರಣವ ಅಂದಾಕ್ಷಣ ಓಂ ಅಂತಾನೆ ನೆನಪಾಗುವುದರಿಂದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೆಲ ಸಾಲುಗಳು.

ಅವತ: ಇತಿ ಓಂ,

"ಅವ" ಧಾತುವಿಂದ ಓಂ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ
>ಸಂಸಾರ ಸಾಗರದಿಂದ "ಪಾರು ಗಾಣಿಸು"ವುದು ಯಾವುದೋ ಅದು ಪ್ರಣವ.
>ಅವಿದ್ಯೆ ಮತ್ತು ಅದರ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಯಾವುದು ರಕ್ಷಿಸುವುದೋ ಅದು ಓಂ.

ಈ ಮೂಲ ಧಾತುವಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಓಂ ನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
೧. ರಕ್ಷಣ
೨. ಗತಿ,
೩. ಕಾಂತಿ
೪. ಪ್ರೀತಿ
೫. ತೃಪ್ತಿ
೬. ಅವಗಮ ಪ್ರವೇಶ
೮. ಶ್ರವಣ
೯. ಸ್ವಮಯರ್ಥ
೧೦.ಯಾಚನ
೧೧. ಇಚ್ಚಾಕ್ರಿಯ
೧೨. ಇಚ್ಚಾಯಾಮ
೧೩. ದೀಪ್ತಿ
೧೪. ವ್ಯಾಪ್ತಿ
೧೫. ಆಲಿಂಗನ
೧೬. ಅವಹಿಂಸಾಯಾತ್
೧೮. ಅವದಾಸೆ
೧೯. ಭೋಗ
೨೦. ವೃದ್ದಿ

ಇನ್ನು ಓಂ ಅನ್ನುವ ಅಕ್ಷರ ಅ ಉ ಮ ಎಂಬ ಅಕ್ಷರಗಳು ಸೇರಿ ಲೋಪ ಸಂಧಿಯಾಗಿ ಓಂ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವುದು, ಅನುಭವಕ್ಕಷ್ಟೇ ಸಿಗಬಲ್ಲ ತುರ್ಯಾವನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಮೂರೂವರೆ ಮಾತ್ರೆಯ ಅಕ್ಷರ ಅನ್ನುವುದು ಬಹು ಪ್ರಸಿದ್ದ ವಿವರಣೆ.

ಶನಿವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 03, 2010

ಬಯಲು

ಬಯಲು ಬಯಲನೆ ಬಿತ್ತಿ
ಬಯಲು ಬಯಲನೆ ಬೆಳೆದು
ಬಯಲು ಬಯಲಾಗಿ ಬಯಲಾಯಿತ್ತಯ್ಯ
ಬಯಲು ಜೀವನ ಬಯಲು ಭಾವನೆ
ಬಯಲು ಬಯಲಾಗಿ ಬಯಲಾಯಿತ್ತಯ್ಯ
ನಿಮ್ಮಯ ಪೂಜಿಸಿದವರು ಮುನ್ನವೇ ಬಯಲಾದರು
ನಾ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿ ಬಯಲಾದೆನು ಗುಹೇಶ್ವರಾ
                    ..........ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭು

Get this widget |Track details |eSnips Social DNA

ಶುಕ್ರವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 02, 2010

ದೇವಲೋಕ - ಮರ್ತ್ಯಲೋಕ

ದೇವಲೋಕ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕವೆಂಬುದು ಬೇರಿಲ್ಲ ಕಾಣಿರಣ್ಣ.
ಸತ್ಯವ ನುಡಿವುದೇ ದೇವಲೋಕ!
ಮಿಥ್ಯವ ನುಡಿವುದೇ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕ!
ಆಚಾರವೇ ಸ್ವರ್ಗ! ಅನಾಚಾರವೇ ನರಕ!
ನೀವೇ ಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ.

ನುಡಿದರೆ?!

ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದ೦ತಿರಬೇಕು,
ನುಡಿದರೆ ಮಾಣಿಕ್ಯದ ದೀಪ್ತಿಯಂತಿರಬೇಕು
ನುಡಿದರೆ ಸ್ಪಟಿಕದ ಸಲಾಕೆಯ೦ತಿರಬೇಕು,
ನುಡಿದರೆ ಲಿ೦ಗ ಮಚ್ಚಿ ಅಹುದುದಹುದೆನ್ನಬೇಕು,
ನುಡಿಯೊಳಗಾಗಿ ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಕೂಡಲಸ೦ಗಮದೇವ ನೆಂತೊಲಿವನಯ್ಯಾ ?
 ............ಬಸವಣ್ಣ   

Get this widget |Track details |eSnips Social DNA