ಶನಿವಾರ, ಜೂನ್ 12, 2010

ನಂಬಿ ಕರೆದಡೆ ಓ ಎನ್ನನೇ?!


ನಂಬರು, ನೆಚ್ಚರು; ಬರಿದೆ ಕರೆವರು;
ನಂಬಲರಿಯರೀ ಲೋಕದ ಮನುಜರು!
ನಂಬಿ ಕರೆದಡೆ, ಓ ಎನ್ನನೇ ಶಿವನು ?
ನಂಬದೆ, ನೆಚ್ಚದೆ, ಬರಿದೆ ಕರೆವರ
ಕೊಂಬ ಮೆಟ್ಟಿ ಕೂಗೆಂದ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ.

                                                 ........................ ಬಸವಣ್ಣ 

nambaru nechcharu....