ಮಂಗಳವಾರ, ಜೂನ್ 20, 2023

ನಸುಕಿನಲಿ‌ ನೆನೆಯುವ ನಲ್ಸಾಲುಗಳು

ಬೆಳಗೆದ್ದು ನೆನೆಯುವ‌ ಸಾಲುಗಳು.

ಬೆಳಗೆದ್ದು ನೆನೆವೆನು ಎದೆಯೊಳ್ಹೊ‌‌ಳೆಯುತಿಹ ಆನುತನವನ
ಇರುಹುರುಸೊಗವನ ಹಿರಿಹಂಸದೆಡೆ ನಡೆವನ ಮೂರರಾಚೆಯವನ |

ಯಾರು ಎಚ್ಚರನಿದಿರೆಯಾಳನಿದಿರೆಗಳೆಲ್ಲದರಲಿ ಇರುವನೋ ಅವನ ಎಂದೆಂದಿನವನ
ಸೊಕ್ಕಿಲ್ಲದನ ಪಳೆಕೂಟದನಲ್ಲದನ ಕುಂದಿಲ್ಲದ ಬೊಮ್ಮನ ||೧||

ಬೆಳಗೆದ್ದು ಕೊಂಡಾಡುವೆನು ಮಾತಿಗೆಟುಕದವನ  
ಯಾರಾಸರೆಯಿಂದ ಮಾತುಗಳು ಮಿನುಗುತಿಹವೋ ಅಂತ ತೆರಪಿಲ್ಲದವನ |

ಏನನು ಇದಲ್ಲ ಇದಲ್ಲವೆಂದ್ ಹೆಬ್ಬೊತ್ತಿಗೆಗಳು ಸಾರುತಿವೆಯೋ ಅಂತವನ 
ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲದ ಕೊರೆಯಿಲ್ಲದ ಬಾಗಿಬೇಡಲುತಕ್ಕ ಅಯ್ಯರಿಗಯ್ಯನ ||೨||

ಬೆಳಗೆದ್ದು‌ ಕೈಮುಗಿವೆನು ಕತ್ತಲಮೀರಿದಗೆ ಪೊಳೆಬಣ್ಣಗೆ
ಇಡೀಯಗೆ ಹಳೆಯಗೆ ಮಾರ್ಪಡದನೆಲೆಯಗೆ ಪುರುಸರಲ್ ಪೆರಿಯನೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುವಗೆ।।

ಯಾರು ಇರ್‍ಮೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಉಳಿದವುಳಿದಿಲ್ಲದವುಗಳಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದವನೋ ಅವಗೆ
ಹಗ್ಗ ಹಾವಾಗಿ ತೋರಿಬಂದವಗೆ ||  ೩ ||

---------
ಸೆಲೆ: ಪ್ರಾತಃಸ್ಮರಣ ಸ್ತೋತ್ರ, ಆದಿಶಂಕರ

ಪ್ರಾತಃ ಸ್ಮರಾಮಿ ಹೃದಿ ಸಂಸ್ಫುರದಾತ್ಮತತ್ತ್ವಂ
ಸತ್ಚಿತ್ಸುಖಂ ಪರಮಹಂಸಗತಿಂ ತುರೀಯಮ್ |

ಯತ್ಸ್ವಪ್ನಜಾಗರಸುಷುಪ್ತಮವೈತಿ ನಿತ್ಯಂ
ತದ್ಬ್ರಹ್ಮ ನಿಷ್ಕಲಮಹಂ ನ ಚ ಭೂತಸಂಘಃ ॥ 1 ॥

ಪ್ರಾತರ್‍ಭಜಾಮಿ ಮನಸೋ ವಚಸಾಮಗಮ್ಯಂ
ವಾಚೋ ವಿಭಾಂತಿ ನಿಖಿಲಾ ಯದನುಗ್ರಹೇಣ ।

ಯನ್ನೇತಿ ನೇತಿ ವಚನೈನಿರ್‍ಗಮಾ ಅವೋಚುಃ
ತಂ ದೇವದೇವಂ ಅಜಮಚ್ಯುತಮಾಹುರಗ್ರ್ಯಮ್ ॥ 2 ॥

ಪ್ರಾತರ್ನಮಾಮಿ ತಮಸಃ ಪರಮರ್ಕವರ್ಣಂ 
ಪೂರ್ಣಂ ಸನಾತನಪದಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಖ್ಯಮ್||

ಯಸ್ಮಿನ್ನಿದಂ ಜಗದಶೇಷಮಶೇಷಮೂರ್ತೌ 
ರಜ್ಜ್ವಾಂ ಭುಜಂಗಮ ಇವ ಪ್ರತಿಭಾಸಿತಂ ವೈ || 3 ||