ಶನಿವಾರ, ಜುಲೈ 08, 2023

ಭಗವದ್ಗೀತೆ : ರಾಜಸ ತ್ಯಾಗ

ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: 

ಅಳಲುಂಟೆಂದೋ ಮೈಕೈನೋಯಬಹುದೆಂಬಳುಕಿನಿಂದೋ ಎಸಗುವ ಗೆಯ್ಮೆಗಳನೆಸಗಿದರೆ|
ಎಸಗಿದ ತ್ಯಾಗವು ರಾಜಸವು, ದೊರೆಯದು ಕೂಡ ತ್ಯಾಗಫಲವು||


ಸೆಲೆ:
ದುಃಖಮಿತ್ಯೇವ ಯತ್ಕರ್ಮ ಕಾಯಕ್ಲೇಶಭಯಾತ್ ತ್ಯಜೇತ್ |
ಸ ಕೃತ್ವಾ ರಾಜಸಂ ತ್ಯಾಗಂ ನೈವ ತ್ಯಾಗಫಲಂ ಲಭೇತ್ ||

#ಭಗವದ್ಗೀತೆ 15.8

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ