ಭಾನುವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 27, 2009

ಲೋಕದ ಡೊಂಕ

ಲೋಕದ ಡೊಂಕ ನೀವೇಕೆ ತಿದ್ದುವಿರಿ
ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ತನುವ ಸಂತೈಸಿಕೊಳ್ಳಿ
ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮನವ ಸಂತೈಸಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೆರೆಮನೆಯ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಅಳುವವರ ಮೆಚ್ಚ
ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ
                    ..............ಬಸವಣ್ಣ


Get this widget
|
Track details
|
eSnips Social DNA

1 ಕಾಮೆಂಟ್‌: