ಭಾನುವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 29, 2009

ಚುಳುಕು!

ಜಗದಗಲ ಮುಗಿಲಗಲ ಮಿಗೆಯಗಲ ನಿಮ್ಮಗಲ
ಪಾತಾಳದಿಂದತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀಚರಣ
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಿಂದತ್ತತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಕುಟ
ಅಗಮ್ಯ ಅಗೋಚರ ಅಪ್ರತಿಮ ಲಿಂಗವೇ
ಕೂಡಲಸಂಗಮ ದೇವ.
ಎನ್ನ ಕರಸ್ಥಳಕೆ ಬಂದು ಚುಳುಕಾಗಿರಯ್ಯ


ಈ ವಚನವನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗಾಯಕರ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು.


Get this widget
|
Track details
|
eSnips Social DNA

.................................

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

.................................

1 ಕಾಮೆಂಟ್‌: